En ny regel i skadeståndslagen började gälla den 1 september. Enligt regeln ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Det skärpta skadeståndsansvaret ska omfatta sak- och personskador samt skada genom kränkning.

Det nya skadeståndsansvaret för vårdnadshavare gäller skador som uppkommer genom brott.

Vårdnadshavarens ansvar är för varje skadehändelse begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet, det vill säga för närvarande ca 8 500 kr. Om ett barn står under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemensamt. Om flera personer lider skada till följd av en skadehändelse och den totala skadan överstiger beloppsbegränsningen, ska deras ersättningar sättas ned så att var och en av dem får en lika stor del av sin skada ersatt.

De nya bestämmelserna gäller skadestånd till följd av skador som inträffar efter den 1 september 2010.

Läs mer om den nya regleringen