Advokatsamfundet och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, har i dag den 23 mars anmält Skatteverket till Justitieombudsmannen (JO).

Anmälan gäller dels Skatteverkets publicering av vissa advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg” på Skatteverkets webbplats, dels de uttalanden som Skatteverket genom rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Tomas Algotsson har gjort i en skrivelse med anledning av Advokatsamfundets och FAR:s begäran om att ta bort publiceringen.

Advokatsamfundets och FAR:s uppfattning är att Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt. De menar också att Skatteverkets agerande inte är förenligt med verkets skyldighet att tillhandahålla korrekt information till allmänheten.

Anmälarna ifrågasätter Skatteverkets sätt att förhålla sig till gällande rätt. De menar att det måste anses synnerligen allvarligt att tillämpande myndighet trotsar ett avgörande från kammarrätten och felaktigt pekar ut tusentals personer som skyldiga till otillåtet skatteundandragande. ”Lika allvarligt är det att skatteverket indirekt genom hot försöker påverka bland andra advokater och revisorer att inte tillämpa en fullt laglig och vedertagen organisationsform med uttalad risk för en utdragen och dyr skatteprocess”, skriver Advokatsamfundet och FAR i anmälan.

Advokatsamfundet och F AR uppmärksammade under hösten 2015 att Skatteverket på sin webbplats under rubriken ”Regler och ställningstaganden” beskrev den organisationsform som många advokat och revisionsbyråer i enlighet med gällande lagstiftning sedan länge använder, som ”skatteupplägg”.

I november 2015 påtalade Advokatsamfundet och FAR felaktigheten i en skrivelse till Skatteverkets generaldirektör, och hänvisade särskilt till Kammarrättens i Stockholm dom den 22 december 2014 (mål nr 701–702-14), där frågan avgjordes. De krävde att informationen skulle tas bort från webbplatsen eller flyttas så att innehållet inte blev missvisande.

Skatteverket svarade i december 2015 att det enligt Skatteverkets mening var befogat att beskriva organisationsformen som ett skatteupplägg eftersom delägarprogram i konsultföretag medför ett otillåtet skatteundandragande. Enligt Skatteverket syftade informationen till att klargöra för allmänheten att Skatteverket har för avsikt att under vissa förutsättningar låta domstolarna pröva den organisationsformen.

I JO-anmälan framhåller Advokatsamfundet och FAR att det mot bakgrund av kammarrättens lagakraftvunna dom är svårt att förstå hur Skatteverket, i direkt strid med domen, i sin information till allmänheten kan hävda att organisationsformen inte är tillåten utan utgör ett ”skatteupplägg”.

JO-anmälan mot Skatteverket från Advokatsamfundet och FAR