Advokatsamfundet inrättar nu en tillsynsenhet. Den ansvarar för samfundets proaktiva tillsyn och granskar att advokater och advokatbyråer följer det advokatetiska regelverket. En särskild del av enhetens arbete är även att granska advokatbyråers efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Advokatsamfundet har till uppgift att se till att advokater uppfyller sina skyldigheter i advokatverksamheten. Den proaktiva tillsynen spelar en viktig roll i detta arbete, och kan bidra till att säkerställa att advokater har kontroll över allt från klientkonton till rutiner för att förhindra penningtvätt. Som tillsynsorgan är Advokatsamfundet oberoende av staten.

Målet med det proaktiva tillsynsarbetet är att förebygga fel och brister och ge advokaterna vägledning. Stödet kan förutom rekommendationer till enskilda advokater också ges i form av vägledningsdokument eller rekommendationer om utbildningar, när problemområden upptäcks. Om bristerna är stora och advokatbyrån inte vill ändra sitt arbetssätt kan tillsynsenheten lämna ärenden vidare till disciplinnämnden. Ytterst är syftet med arbetet att bidra till förtroendet för advokatkåren, genom att förebygga felaktigheter i advokatverksamheten. 

Den proaktiva tillsynen fokuserar på specifika områden där tillsynsbehovet bedöms som störst. Genom riskanalyser tar tillsynsenheten fram en årlig plan fram som sätter ramarna för enhetens arbete. Det riskbaserade arbetssättet innebär att samfundet kan fokusera på de områden där tillsynen gör mest nytta och ger förebyggande effekt.

Övergången till riskbaserad tillsyn ändrar inte det faktum att samfundet kan reagera på aktuell information. Utöver den tematiska tillsynen ska enheten även arbeta med löpande och händelsestyrd tillsyn.

Processen för tillsynen innebär bland annat att information hämtas skriftligen och via platsbesök. Tillsynsenhetens granskningar ska uppmärksamma och korrigera brister. Underlaget från granskningarna kan även leda till vägledande insatser för att stödja advokatkåren. Det som framkommit i granskningarna kan också leda till att ärenden tas upp i disciplinnämnden.

Tillsynsenheten är en särskild avdelning inom samfundets kansli, bemannad med personal som är specialiserad på tillsynsarbete. Syftet med förstärkningen är att förbättra effektiviteten och träffsäkerheten i tillsynsarbetet.

Tillsynsenheten genomför sina granskningar på eget initiativ. Det går alltså inte att göra en anmälan till tillsynsenheten. Den som anser att en enskild advokat har brutit mot god advokatsed kan anmäla advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd, som prövar ärendet.

Kort bakgrund

Förslaget om att inrätta en tillsynsenhet kommer från den tillsynskommitté som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse i december 2022 och presenterades i en delrapport under hösten 2023.

En av de främsta fördelarna med en riskbaserad tillsyn är att den riktar resurserna dit riskerna för regelbrott eller etiska överträdelser är störst. Det bedöms kunna resultera i en effektivare användning av resurser som kan fokusera på det som har störst potential att förhindra regelbrott. En riskbaserad tillsyn gör även flexibilitet och anpassning till föränderliga omständigheter möjlig, eftersom risker och utmaningar kan variera över tid, enligt rapporten.

Direktiv till Advokatsamfundets tillsynskommitté.

Läs mer om tillsynskommittén:

Advokatsamfundet söker jurister till tillsynsenheten

Advokatsamfundet inrättar en tillsynsenhet

En tillsynsenhet som stärker den proaktiva tillsynen av advokatkåren föreslås