Presidenterna i de sex hovrätterna i Sverige har enats om rekommendationer som gäller de bestämmelser som infördes genom reformen En modernare rättegång (EMR). Syftet med rekommendationerna är bland annat att nå en enhetlig och förutsebar tillämpning av de processbestämmelser som ändrades genom EMR-reformen.

Rekommendationerna gäller följande områden.
1. Tillåtande av förnyat förhör
2. Hänvisning till handlingar vid en huvudförhandling
3. Parts närvaro vid uppspelning av förhör under huvudförhandling
4. Kan ett brottmål avgöras i sak i den tilltalades personliga frånvaro eller förfaller överklagandet?

Hovrättspresidenterna betonar att rättstillämpningen ytterst är en fråga för rätten i varje enskilt fall, men tror att deras bedömningar uttrycker den allmänna uppfattningen bland landets hovrättsdomare.

Hovrättspresidenternas PM ”Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR”