I går, den 24 november 2010, beslöt riksdagen att anta regeringens förslag till reformerad grundlag.

Bland de nya bestämmelserna märks att det så kallade uppenbarhetskravet vid domstolarnas och övriga myndigheters lagprövning stryks ur regeringsformen. Det innebär att det inte längre krävs att det ska vara uppenbart att en lag står i strid med grundlagen för att en domstol eller annan myndighet ska vägra att tillämpa lagen. I stället har en formulering lagts till i bestämmelserna om lagprövning, som ska påminna om folksuveränitetsprincipen och om principen om lagbundenhet och normhierarki i den offentliga maktutövningen:

”Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.” 

Beslutet innebär en rad andra ändringar. Bland annat har domstolarnas självständiga ställning markerats genom att de har fått ett eget kapitel i regeringsformen. Dessutom har Lagrådets roll stärkts genom en bestämmelse om att regeringen alltid måste be om yttrande från Lagrådet när det gäller lagförslag inom Lagrådets granskningsområde. Begränsningen att Lagrådet behöver höras bara om lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt har tagits bort.

Beslutet innebär också tillägg och förtydliganden i regeringsformens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna.

De nya grundlagsbestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2011.

Advokatsamfundet har länge krävt att uppenbarhetskravet ska strykas ur regeringsformen, och framförde den åsikten i sitt remissvar över utredningsförslaget till reformerad grundlag.

Regeringens proposition om reformerad grundlag

Advokatsamfundets remissvar om grundlagsutredningen