Det var Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som i ett upprop till advokater och biträdande jurister uppmanade dem att engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn.

Uppropet fick stort gensvar. Närmare 200 advokater och biträdande jurister anmälde intresse och många unga flyktingar fick möjligheter att knyta kontakter i det svenska samhället genom projektet.

Läs mer om projektet i tidskriften Advokaten. 

Advokatsamfundets fadderprojekt för ensamkommande barn, Advokaten nr 1 2016.

Fadderprojektet: En givande kontakt, Advokaten nr 4 2016.

Viktigt faddrar visar möjligheter, Advokaten nr 5 2016. 

Uppropet

Uppropet skickades ut den 8 september 2015 och såg ut så här:

Till ledamöter och biträdande jurister i Sveriges advokatsamfund

Gör skillnad för ett ensamkommande flyktingbarn – bli fadder

Världen och Europa har drabbats av en i modern tid exceptionell flyktingkatastrof. Sextio miljoner människor är på flykt. Av alla världens flyktingar sökte förra året 650 000 skydd i EU, varav 81 000 i Sverige. Av dessa fick 32 000 uppehållstillstånd här. En tredjedel var barn under 18 år.

Följderna av det vi ser kommer att bli utomordentligt ingripande för många människor. Inte bara för de flyktingar som tar sig till Europa och Sverige, utan för hela vårt samhälle. Konsekvenserna låter sig idag inte överblickas. Helt säkert är dock att det svenska samhället måste bistå de skyddsbehövande med insatser på en rad skilda områden. Inte minst gäller detta behovet av bistånd att integreras i det svenska samhället. Sveriges advokater har här ett unikt tillfälle att visa samhällsansvar och solidaritet med dem som drabbats.

I takt med att antalet asylsökande ökar för varje vecka, ökar även antalet ensamkommande flyktingbarn. Merparten är pojkar i tonåren som flytt från Syrien, Afghanistan och Somalia. Bara sista veckan i augusti uppgick antalet till 749 personer. Dessa barn behöver stöd utöver det som ges av samhället. Det handlar ytterst om att öka förutsättningarna för de ensamkommande barnen att snabbare komma in i samhället.

Advokater är med sina speciella kunskaper och sina erfarenheter särskilt lämpliga att möta ensamkommande flyktingbarn i syfte att dessa unga människor ska kunna etablera tillitsfulla och förtroendefulla relationer med vuxna och andra barn i samhället. En fadder kan tjäna ett sådant syfte.

Faddern kan fungera som den förälder barnet inte har med sig. Det kan handla om allt från att gå på bio eller fotboll, bjuda på regelbundna måltider i hemmet med familjen, diskutera problem, möjliggöra att barnet får ägna sig åt idrott i någon form och inte minst att presentera barnet för andra jämnåriga. Det kan givetvis med fördel innefatta mer långtgående åtaganden som deltagande i familjelivet eller boende. De mer detaljerade formerna får den enskilde faddern dock i samråd med det ensamkommande barnet bestämma.

Det säger sig självt att ett projekt av detta slag innefattar en lång rad frågor som får lösas under hand. Ytterligare information om projektets praktiska utformning kommer att lämnas.

Alla advokater, advokatbyråer och biträdande jurister som önskar deltaga ombeds anmäla detta till Fadder@advokatsamfundet.se.

För att åstadkomma den nödvändiga samordningen kommer det inom Sveriges advokatsamfunds kansli att inrättas en arbetsgrupp. Denna grupp kommer att ledas av advokaten Lisa af Burén. På Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se kommer det att finnas en länk med närmare upplysningar om projektet och hänvisning till de byråer som medverkar i projektet.

Anne Ramberg