Advokat i framtiden följde upp den tidigare debattkvällen om karriären på affärsjuridisk byrå med en ny debatt den 22 november. Nu var temat ”Advokat eller konsult, skillnader och likheter”.

Auktoriserade revisorn Stephan Tolstoy, PwC, och managementkonsulten Patrik Göthlin från Bain & Company debatterade i Advokatsamfundets hörsal under ledning av Henrik Fieber, Linda Gustafsson och Jesper Schönbeck från Advokat i framtidens råd.

Stephan Tolstoy och Patrik Göthlin gav en inblick i konsultbranschens villkor.

De två konsulterna, som båda är jurister i grunden, kunde göra många intressanta jämförelser mellan förhållandena i konsultbranschen och den affärjuridiska branschen. Patrik Göthlin var biträdande jurist på Vinge till 2007 och har alltså relativt färska erfarenheter från båda sfärerna.

Tolstoy och Göthlin konstaterade att förhållandet mellan antalet partner och icke-partner är annorlunda på konsultbyråerna. Förhållandet är 1:10–1:15, medan förhållandet på de 40 största affärsjuridiska byråerna enligt Patrik Göthlin ligger omkring 1:2.

Åhörarna ställde många frågor under debatten.

Advokatsamfundets hörsal fylldes som vanligt av intresserade åhörare vid debatten.

Av diskussionerna framgick att advokatbyråerna snarast framstod som väsentligt flexiblare än konsultbyråerna när det gäller balans mellan arbete och fritid och alternativa karriärvägar. Konsulterna framhöll också att det finns mycket större möjligheter för jurister inom affärsjuridiken att starta konkurrenskraftig egen verksamhet – inom revisionsbranschen har de fyra stora revisionsbyråerna ”stängt marknaden”. Arvodesskillnaderna mellan de 40 största affärsjuridiska byråerna är försumbara; på revisionsmarknaden ser det helt annorlunda ut.

Patrik Göthlin berättade att Bain & Company använder en ersättningsmodell där delägarna får minskad ersättning, om de får dålig feedback från sina underlydande. Det är ett sätt att styra arbetsförhållandena för icke-seniora medarbetare.