1. Varje uppdrag och rättslig rådgivning kräver en noggrann individuell bedömning utifrån förhållandena i det enskilda ärendet. Vad gäller frågan om att biträda en klient som finns uppsatt på en sanktionslista innebär försiktighetsprincipen att man ska vara mycket noga med sina bedömningar av den individuella situationen där en klients rätt till ”access to justice” måste vägas mot att en advokat inte får främja orätt.
 2. Vem är min klient? Det krävs en noggrann bedömning av vem som är den verkliga klienten, och har klienten koppling till några intressen som kan vara olagliga (jfr penningtvättslagstiftning)?
 3. Vad omfattar den rättsliga rådgivningen? Det är inte självklart att en klient inte har rätt till biträde av en advokat om det rättsliga uppdraget till exempel rör själva sanktionsfrågan och därmed sammanhängande frågor eller annan allmän juridisk rådgivning, till exempel biträde i en vårdnadstvist eller offentligt försvar. Om den rättsliga rådgivningen emellertid omfattar affärstransaktioner/näringsverksamhet bör advokaten som huvudregel inte bistå om klienten har sanktioner (se nästa punkt om sanktioner).
 4. Vilken form av sanktion har klienten? Det finns en rad olika sanktioner eller restriktiva åtgärder. Gör en noggrann kontroll av vilka sanktionslistor som klienten är uppsatt på och vad de innebär.
  En konsoliderad lista med de sanktioner som gäller för Sverige, liksom övrig information om internationella sanktioner, finns på webbsidan regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/.
  EU-kommissionen har sammanställt information om sanktionerna med anledning av aggressionen mot Ukraina på en särskild webbsida. Där finns också ett detaljerat dokument med frågor och svar om sanktionerna.
  Man ska emellertid komma ihåg att sanktioner kan förändras mycket snabbt och att informationen inte alltid är uppdaterad i realtid.
 5. Gör en noggrann bedömning av om sanktionerna kan påverka uppdraget på något sätt. Riskerar advokatuppdraget att innebära kringgående eller ”brott” mot sanktionerna?
 6. Pågående ärenden kräver en mer omfattande noggrann bedömning än vid antagandet av ny klient/nytt ärende. I allmänhet bör dock samma överväganden göras vid bedömningen av att fortsätta ett pågående uppdrag som vid antagandet av ett nytt.
 7. Att biträda en sanktionerad klient kan få mycket omfattande negativa konsekvenser både för den enskilde advokaten och advokatbyrån. Försiktighet bör därför iakttas utan att för den skull klientens rätt till biträde alltför långt bör inskränkas i de fall där det rättsliga uppdraget inte på något sätt ”berör” de ålagda sanktionerna.