Högsta domstolen (HD) har beslutat att bevilja prövningstillstånd i ett mål där en advokat har fått sin försvararersättning nedsatt av Göta hovrätt.

Brottmålsadvokaten var förordnad som offentlig försvarare i ett mål där tingsrätten dömde advokatens klient till sju månaders fängelse för grov misshandel, stöld och ringa narkotikabrott. Sedan advokaten hade överklagat domen, fastställde hovrätten tingsrättens dom mot mannen och beslöt också att sätta ned advokatens ersättning.

I sin kostnadsräkning hade försvararen avvikit från brottmålstaxan och begärt ersättning för tio timmars arbete. Enligt 6 § i Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt får brottmålstaxan överskridas. Men för det krävs att målet har krävt avsevärt mer arbete än normalt och att skälig ersättning i målet överstiger den gräns för överskridande av taxan som anges i en bilaga till Domstolsverkets föreskrifter. I målet var gränsen 9 350 kr.

Göta hovrätt fann att varken arbetsredogörelsen enligt advokatens kostnadsräkning eller målets omfattning och karaktär motiverade försvararersättning för arbete som överskred gränsen. Hovrätten beviljade bara ersättning för arbete i enlighet med brottmålstaxan. Dessutom fick advokaten bara ersättning för en timmes tidsspillan i stället för begärda två timmar.

Den offentlige försvararen överklagade hovrättens beslut i ersättningsfrågan till HD, som nu alltså har beviljat prövningstillstånd.

Högsta domstolens mål nr Ö 5369-19