En advokat i Karlstad överklagade i egenskap av ombud och offentlig försvarare för sin klients räkning Örebro tingsrätts dom i ett brottmål. I ett e-postmeddelande  förbehöll sig advokaten rätten att inkomma med kostnadsräkning i hovrätten.

Göta hovrätt beslöt den 12 juni 2019 att inte meddela prövningstillstånd. Dessförinnan hade hovrätten inte givit advokaten gett tillfälle att ge in någon kostnadsräkning. Advokaten tillerkändes inte någon ersättning.

Advokaten överklagade hovrättens beslut och yrkade att Högsta domstolen skulle återförvisa målet till hovrätten i den del det gäller ersättning till offentlig försvarare.

I ett beslut den 12 december bifaller HD advokatens yrkande och återförvisar målet i fråga om ersättning till försvararen till hovrätten för fortsatt behandling.

HD finner att hovrätten borde ha givit advokaten möjlighet att komma in med en kostnadsräkning, mot bakgrund av att han hade förbehållit sig rätten att inkomma med kostnadsräkning senare.

Högsta domstolens beslut den 12 december 2019 i mål nr Ö 3816-19
(Göta hovrätts mål nr B 1775-19, Örebro tingsrätts mål nr B 1852-18)