Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hemliga tvångsmedel används allt mer

Används främst vid narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.

Regeringen redovisar varje år i en skrivelse hur reglerna om hemliga tvångsmedel har tillämpats föregående år. Årets skrivelse visar bland annat att användningen av hemlig avlyssning kopplad till våldsbrott har fortsatt att öka.

Under 2017 kunde man för första gången se en stor ökning av användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid våldsbrott. Ökningen kunde enligt de brottsbekämpande myndigheterna antas ha en koppling till en ökning av det grova våldet mellan kriminella aktörer med koppling till kriminella nätverk i utsatta områden.

Av årets skrivelse framgår också att de dominerande brottstyperna där hemliga tvångsmedel används är narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018, Skr. 2019/20:56