Den senaste tiden har en debatt förts om advokaters marknadsföring i sociala medier. Mot bakgrund av debatten har Advokatsamfundets styrelse gjort ett vägledande uttalande om hur advokater får och bör använda medier för att marknadsföra sin verksamhet.

I det vägledande uttalandet hänvisar styrelsen till reglerna om advokaters uppträdande och uttalanden i de vägledande reglerna om god advokatsed samt till bestämmelserna om marknadsföring i marknadsföringslagen.

Styrelsen skriver också i uttalandet:

”En advokat ska vara förvissad om att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters, motparters, domstolars eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet. Hänsyn måste därför tas till hur ett meddelande i sociala medier kan uppfattas av klient, motpart, brottsoffer eller annan involverad part, liksom av domstolar och allmänheten.

En advokats marknadskommunikation måste dessutom alltid vara förenlig med advokatens oberoende, integritet och tystnadsplikt”.

Vägledande uttalande av Advokatsamfundets styrelse om överväganden vid advokaters användning av sociala medier i marknadsföringssyfte