Idag, måndag den 16 december, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, dom i målet gällande beskattning av styrelsearvoden (avgjort i plenum). Målet var ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Frågan i målet var om ett styrelsearvode som faktureras av och intäktsförs i ett aktiebolag som styrelseledamoten äger ska tas upp som inkomst hos bolaget eller hos ledamoten vid beskattningen.

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Det innebär sammanfattningsvis att tidigare praxis om att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten personligen står fast.

Det kan konstateras att 6 av 16 justitieråd var av skiljaktig mening och ansåg att det fanns skäl att ändra tidigare praxis. De ansåg därmed att arvodet inte skulle beskattas hos ledamoten personligen.

Ytterligare justitieråd var skiljaktiga gällande motiveringen. 

Läs domen.