Ett förordnande som offentligt biträde åt en utlänning, som ska avvisas eller utvisas och som hålls i förvar, omfattar också överklagande av beslut om övervakat besök enligt utlänningslagen. Det finner Migrationsöverdomstolen i ett avgörande.

Migrationsverket förordnade en advokat som offentligt biträde åt en person i ett ärende om avvisning eller verkställighet av ett beslut om avvisning, men bara i fråga om förvar. Därefter beslutade Migrationsverket att ett besök som advokatens klient hade begärt att få ta emot i lokalen där han hölls i förvar skulle övervakas. Advokaten biträdde klienten med att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg. Advokaten förbehöll sig rätten att komma in med en kostnadsräkning innan målet avgjordes.

Migrationsdomstolen avslog överklagandet och avvisade advokatens yrkande om ersättning utan att ge honom tillfälle att skicka in en kostnadsräkning. Migrationsdomstolen bedömde att biträdesförordnandet som gällde förvar – och som enligt Migrationsöverdomstolens praxis anses gälla också beslut om avskiljande och häktesplacering av den som hålls i förvar – inte kunde omfatta beslut om övervakning av besök. Därför kunde advokaten inte beviljas ersättning för det arbete som han hade lagt ned.

Advokaten överklagade beslutet att avvisa yrkandet om ersättning till Migrationsöverdomstolen.

Justitiekanslern motsatte sig inte bifall till advokatens överklagande. Enligt JK skulle biträdet vid klientens överklagande av beslutet om övervakat besök kunna anses ingå i det uppdrag som följde av advokatens förordnande som offentligt biträde i fråga om förvar. JK menade att den omständigheten att beslutet om övervakat besök är av inskränkande karaktär och kan överklagas talade för den uppfattningen. Dessutom ansåg JK att det kunde ifrågasättas om lagstiftarens avsikt hade varit att den asylsökandes möjligheter till rättsligt biträde skulle begränsas till överklagande av beslut om avskiljande och placering i häkte, mot bakgrund av vad som uttalas i lagens förarbeten när det gäller möjligheten att överklaga beslut under förvarstiden.

Migrationsöverdomstolen gav Advokatsamfundet tillfälle att yttra sig i målet. Advokatsamfundet förde i sitt yttrande fram att ett beslut om övervakat besök inte kan ses isolerat från förvarsbeslutet. Beslutet om övervakat besök har – liksom beslut om avskiljande och häktesplacering – ett sådant samband med den rättsliga angelägenhet som det offentliga biträdet är förordnat i, att det bör omfattas av uppdraget. Det skulle också kunna strida mot god advokatsed om advokaten inte skulle biträda klienten vid överklagande av ett beslut om övervakat besök, eftersom den lagstadgade skyldigheten att iaktta god advokatsed innebär att advokaten ska visa trohet och lojalitet mot sin klient, tillvarata klientens intressen på bästa sätt och bevaka klientens rätt i ärendet. Därför ansåg Advokatsamfundet att ersättning för överklagande av beslutet om övervakat besök borde beviljas.

Migrationsöverdomstolen konstaterade att domstolen tidigare har slagit fast att ett förordnande som offentligt biträde för en person som hålls i förvar också omfattar beslut om avskiljande och placering i häkte av den som hålls i förvar. Det saknas enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning anledning att behandla åtgärder som vidtas av ett offentligt biträde vid överklagande av beslut om övervakat besök annorlunda än beslut om avskiljande och placering i häkte. Migrationsöverdomstolen ansåg att ett beslut om övervakning av besök har ett så nära samband med frågan om förvar, att det får anses att åtgärder som vidtas av ett offentligt biträde vid överklagande av ett sådant beslut omfattas av uppdraget. Därför omfattas ett överklagande av ett beslut om övervakat besök av förordnandet som offentligt biträde.

Migrationsöverdomstolen fann att advokaten därmed hade rätt till ersättning för åtgärderna som avsåg överklagandet av beslutet om övervakat besök.

Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 juni 2020 (MIG 2020:13)