Det är med bestörtning och sorg som världen har kunnat konstatera att det overkliga nu händer; den ryska federationen invaderar det demokratiska Ukraina – det råder alltså en krigssituation i Europa år 2022.

Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet.

Sveriges advokatsamfund uppmanar Ryssland att omedelbart avbryta sin olagliga invasion av Ukraina, som utgör ett brott mot folkrättens grundprinciper. Advokatsamfundet uppmanar också åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att snarast inleda en utredning mot president Putin och övriga ansvariga för angreppet på Ukraina och dess befolkning.

Sveriges advokatsamfund ansluter sig till de europeiska och internationella advokatorganisationernas (CCBE, IBA m.fl.), EU-institutionernas och det internationella samfundets krav på att Ryssland omedelbart ska upphöra med sin illegala invasion av Ukraina. Alla stater måste respektera de grundläggande skyldigheter, värderingar, principer och friheter som anges i FN-stadgan, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella fri- och rättighetsinstrument.

Advokatsamfundet vill betona värnandet och respekten för de universella värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet och insisterar därför på att Europa måste förbli ett område med fred, frihet, säkerhet och rättvisa.

Advokatsamfundet bidrar såväl med finansiellt stöd för den humanitära situationen på plats i Ukraina som med rättslig rådgivning och annan hjälp för de flyktingar från Ukraina som kommer att anlända till Sverige.

Avslutningsvis vill Advokatsamfundet uttrycka svenska advokaters solidaritet med våra ukrainska kollegor och deras familjer.