Med verkan den 7 oktober 2022 införde EU:s råd nya sanktionsåtgärder riktade mot Ryssland. Sanktionerna innebär bland annat förbud mot att direkt eller indirekt tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster till

  1. Rysslands regering eller
  2. juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

Läs mer om förbudet mot juridisk rådgivning

Möjligt att biträda en sanktionslistad person – fysisk eller juridisk (access to justice)?

Möjligheten att biträda person eller företag som omfattas av en viss sanktion beror helt och hållet på den aktuella sanktionsförordningens lydelse och innehåll. Principiellt kan dock sägas att en advokat normalt kan biträda en sanktionslistad person i rent rättsliga frågor (process, rådgivning, biträde etc.), men inte kan medverka i eller bistå i några affärstransaktioner som innebär att pengar eller egendom går till eller från den sanktionslistade personen eller företaget eller i övrigt möjliggör för framtida finansiella åtgärder i strid med aktuella sanktionsåtgärder.

Förutsättningar för att advokat ska kunna ta ett uppdrag åt sanktionslistad person:

  1. Den svenska myndighet som enligt sanktionsförordningen kan medge undantag från frysningsbeslutet har lämnat tillstånd att biträda en listad klient (något som alltså förutsätter att advokaten inhämtat samtycke från klienten angående dennes identitet inför begäran om undantag).
  2. Det rättsliga uppdraget avser själva sanktionsfrågan och vidhängande frågor eller annan allmän juridisk rådgivning.
  3. Uppdraget får inte bestå i att biträda den sanktionslistade personen vid affärstransaktioner/näringsverksamhet av olika slag där egendom säljs, köps eller där medel på annat sätt sätts i omlopp, särskilt om den ifrågavarande transaktionen i realiteten skulle innebära ett kringgående av de ålagda sanktionerna.

Minneslista om advokaters möjlighet att ge rättslig rådgivning till en klient som är uppsatt på en sanktionslista

Läs mer om sanktionerna och vad de innebär:

Regeringen: Sanktioner mot Ryssland

Regeringen: Sammanställning av sanktioner mot Ryssland

Kommerskollegium: Sanktioner mot Ryssland

EU-kommissionens brev till Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) med en översikt över sanktionsåtgärder mot Ryssland

Frågor och svar om tillämpningen av rådets förordningar (EU) nr 269/2014 och (EU) nr 833/2014 om sanktioner mot Ryssland i fråga om juridiska rådgivningstjänster m.m.

Sammanställning av CCBE-delegationernas syn på advokaters uppdrag för sanktionerade klienter