I dag den 5 juni presenteras rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter.  Rapporten ges ut gemensamt av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. Den har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av advokater, domare från olika förvaltningsdomstolar och representanter från Skatteverket. Syftet är att bidra till en enhetlig och förbättrad hantering av skattemålen.

I rapporten föreslår arbetsgruppen en rad åtgärder som kan förbättra hanteringen och öka förtroendet för domstolarna när det gäller hanteringen av skattemål.

Rapporten ska kunna användas av alla som arbetar med skattemål, både domstolar och parter.

Den nya rapporten ska bland annat ge verktyg för att uppnå följande resultat.

  • Domstolarna ska tidigt vara aktiva i processledningen
  • Domstolarna ska i större utsträckning än i dag planera de muntliga förhandlingarna med parterna
  • Syftet med förhandlingarna ska vara tydligt
  • Processen ska inte ska tyngas av onödiga upprepningar
  • Parternas argument ska återges korrekt och bemötas i domen

– Det är angeläget att tilltron till skatteprocessen är hög. Jag är därför glad över att Advokatsamfundet gemensamt med förvaltningsdomstolarna och Skatteverket i dag kan presentera denna rapport om åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål. Den kan förhoppningsvis bidra till en bättre hantering av dessa mål till gagn för alla parter, inte minst advokaternas klienter, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

I rapportens förord konstaterar Anne Ramberg tillsammans med Thomas Rolén, president i Kammarrätten i Stockholm, och Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, att det är mycket allvarligt när vissa advokater riktar kritik mot hanteringen av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna, eftersom förtroendet för domstolarna och processen i domstolarna är en hörnsten i ett demokratiskt rättssamhälle.

Arbetsgruppen som har utarbetat rapporten tillsattes efter en paneldiskussion under ett seminarium anordnat av Sveriges advokatsamfund och Stiftelsen Rättvis Skatteprocess om kvaliteten i skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna i juni 2018. Seminariet var en följd av en undersökning bland advokater som Stiftelsen Rättvis skatteprocess hade låtit göra. Undersökningen visade ett lågt förtroende för skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna.

De förslag till åtgärder som arbetsgruppen lämnar i rapporten kan framför allt komma till användning i omfattande eller komplicerade mål, även om de råd som är av mer allmän karaktär med fördel kan beaktas vid handläggningen av alla skattemål.

Rapporten kan laddas ned från Advokatsamfundets, Skatteverkets och Domstolsverkets webbplatser.

Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter