Pro bono och CSR: Partnerskap i det godas tjänst

Pro bono-insatser blir allt viktigare för svenska advokatbyråer. Dagens pro bono-flora är rik och täcker många områden. Samtidigt har byråernas ideella arbete professionaliserats.

Men att arbeta för det goda kan vara riskabelt. Det gäller att göra sin undersökningsplikt, annars kan det gå riktigt illa.

Läs mer

Anne Ramberg: ”The voice of the legal profession”

Ett skäl till att International Bar Association (IBA) rönt sådan erkänsla är det omfattande arbete till stöd för rättsstaten och skyddet för mänskliga rättigheter som lagts ned inom IBA och IBA Human Rights Institute. Det har tagit många år att bygga upp. Jag ska verka för att det ytterligare förstärks, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Advokatsamfundets journalistpris till Niklas Orrenius: Drivs av nyfikenhet på samtidens stora frågor

Årets journalistpristagare, DN-journalisten Niklas Orrenius, räds inte de stora demokratifrågorna. I tider av kollektivt dåligt minne är det journalistikens uppgift att förklara och ge ett bredare perspektiv på skeenden, menar han.

Läs mer

Penningtvättslagstiftning: Lagförslag tar in Advokatsamfundets synpunkter

Förslagen om nya regler på penningtvättsområdet duggade tätt i maj. På flera punkter hade regeringen också tagit till sig Advokatsamfundets synpunkter.

Läs mer

Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol – en legendar på besök i Sverige

En konsekvent men lågmäld stämma för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Så kan Ruth Bader Ginsburg, 86 år och domare i USA:s högsta domstol, beskrivas. I maj besökte hon Sverige, ett land som hon har starka band till sedan tidigare. Vid sitt besök var hon även inbjuden till Advokatsamfundet.

Läs mer

Gästkrönika: Både fördelar och nackdelar med den nya ansvarsfrihetsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen

Regeln om ansvarsfrihet efter underrättelse har varit i kraft under mycket kort tid och har redan debatterats och kritiserats. Det har även framförts önskemål om att utformningen av bestämmelsen ska ses över av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. För egen del anser jag att underlaget för en sådan utvärdering nog är alltför begränsat, än så länge, skriver justitiekanslern Mari Heidenborg.

Läs mer

Praktisk juridik: Förhandsavtal i bostadsrättsföreningar

Den senaste tidens diskussioner om giltigheten av förhandsavtal samt förhandstecknares möjligheter att frånträda ett förhandsavtal har varit intensiva främst bland jurister men också i hög grad bland allmänheten, då frågeställningarna berör såväl byggföretag och bostadsrättsföreningar som privatpersoner. En anledning till att dessa frågor nu har blivit högaktuella är avmattningen på bostadsmarknaden med prissänkningar som följd, men naturligtvis också förändrade regelverk som gjort det svårare för köpare av bostadsrätter att finansiera köpet.

Advokat Blanka Kruljac Rolén belyser några viktiga frågeställningar kring förhandsavtal som har aktualiserats och flitigt diskuterats och som även är föremål för prövning i domstolar.

Läs mer

Christer Danielsson: Om hoten mot advokatsekretessen

Skyddet för förtrolig kommunikation mellan klient och advokat är en av hörnstenarna i rättsstaten. Advokatens tystnadsplikt är en av advokatens främsta yrkesplikter och ett viktigt klientprivilegium. Privatpersoner och företag ska kunna vända sig till advokat utan att det röjs att så skett. Klienten ska också kunna lita på att vad som förekommer i kontakten med advokaten inte kommer annan till del, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer