Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i fråga om ett offentligt biträdes rätt till ersättning för pappersutskrifter.

Frågan gäller om en advokat som är förordnad till offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg som gäller pappersutskrifter av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol har skickat till biträdet i elektronisk form.

Advokaten har varit förordnad som offentligt biträde i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten skickade vårdutredningarna i målet till biträdet i elektronisk form. Biträdet skrev ut utredningarna på papper och begärde ersättning för utskrifterna. Förvaltningsrätten avslog biträdets begäran. Domstolen ansåg att utskriftskostnaderna var en allmän kontorskostnad som skulle täckas av biträdesarvodet och därmed inte skulle ersättas som utlägg.

Advokaten överklagade beslutet om ersättning till Kammarrätten i Stockholm. Advokaten jämförde kostnaden med kostnaden för utskrift av förundersökningsprotokoll i brottmål. För sådana utskrifter får försvarare ersättning enligt praxis.

Kammarrätten konstaterade att det inte finns något författningsstöd som ger biträden rätt till ersättning för utskrifter av vårdnadsutredningar i LVU-mål motsvarande den rätt till ersättning som misstänkta och deras försvarare har för utskrift av elektroniska förundersökningsprotokoll i brottmål. Kammarrätten avslog begäran om ersättning med hänvisning till att det rörde sig om en allmän kontorskostnad.

Advokaten överklagade kammarrättens avgörande till HFD, som nu ska pröva frågan.

(Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1406-19: Kammarrättens i Stockholm mål nr 9535-18)