Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har arbetat sedan januari 2016.

Under 2019 har konsumenttvistnämnden prövat 47 ärenden i sak. Alla de ärendena har handlat om nedsättning av arvode. I 19 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis. Det motsvarar drygt 40 procent av avgörandena. I 28 fall avslogs begäran om nedsättning.

Nämnden avvisade eller avskrev 17 ärenden.

Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 64 ärenden under 2019. Nämnden höll 10 sammanträden under året. Alla beslut var enhälliga.

Under det första verksamhetsåret var antalet ärenden 41. Året därpå ökade antalet inkomna ärenden markant till 70 för att för år 2018 ligga på ungefär samma nivå med 74 ärenden. En svag ökning har därefter ägt rum under år 2019, då antalet inkomna ärenden uppgick till 80. Det är alltså fortfarande fråga om ett mycket begränsat antal ärenden som kommer in till konsumenttvistnämnden, särskilt i förhållande till den stora mängd arvodesräkningar som advokatbyråerna ställer ut under ett år.

Om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Genom Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har klienter som är konsumenter möjlighet att få krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat på ett enkelt och effektivt sätt. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar och i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare, med fem suppleanter. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Mer information om konsumenttvistnämnden