Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2020 för den som är godkänd för F-skatt är 1 404 kr exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms.

Sedan 2018 räknas timkostnadsnormen upp enligt en ny modell, som regeringen fastställde i ett beslut den 9 november 2017. Den nya modellen beskrivs i promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm (Ju2017/06941/DOM). Den innebär att underlaget för timkostnadsnormen ska grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index. Advokatsamfundet har riktat stark kritik mot beslutet om ny uppräkningsmodell, som på sikt väntas leda till en sänkning av ersättningen till rättsliga biträden.

För den som har F-skatt var 2019 års timkostnadsnorm 1 380 kr. Timkostnadsnormen för 2020 innebär en höjning med 1,75 procent jämfört med 2019. Den genomsnittliga årliga höjningen 2009–2017, då timkostnadsnormen grundades på ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställde, var 2,44 procent.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Läs om den nya timkostnadsnormen i Rättshjälp och taxor 2020