Regeringen föreslår i ett utkast till lagrådsremiss som remitterades igår, lördagen den 4 april, att det i smittskyddslagen (2004:168) införs bestämmelser som ger regeringen, inom grundlagens ramar, rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Advokatsamfundet har inte fått utkastet på remiss, men väljer att ändå avge ett yttrande. Samfundet lämnar där flera kritiska synpunkter på förslaget.

Advokatsamfundet säger sig i remissvaret ha förståelse för att förslaget snabbehandlas, men skriver att: ”Även med den utgångspunkten är dock en remisstid om endast ett dygn, som dessutom infaller på en helgdag, inte godtagbar. Remissinstanserna ges inte en reell möjlighet att överväga förslagen.”

Enligt Advokatsamfundet saknar regeringens förslag tillräckliga motiv till varför normgivningsmakt behöver flyttas från riksdagen till regeringen på sätt som föreslås. Regeringen redovisar inte heller någon analys av varför nuvarande delegationsregler inte är tillräckliga.

Advokatsamfundet är också kritiskt mot att den föreslagna bestämmelsen är allt för generellt utformad och skriver i remissvaret att: ”Advokatsamfundet har förståelse för att det kan vara svårt att närmare avgränsa vilka åtgärder som får vidtas med stöd av bemyndigandet, men konstaterar likväl att förslaget i detta avseende lämnar mycket att önska i rättssäkerhetshänseende.”

De föreslagna nya reglerna innebär att riksdagen i efterhand ”snarast” ska pröva föreskrifter som meddelats av regeringen med stöd av det nya bemyndigandet. Advokatsamfundet anser att denna formulering, om den föreslagna utvidgningen av regeringens makt genomförs, bör ändras till ”omedelbart”. Samfundet skriver vidare att om ”så inte sker bör regeringen i förarbetena i vart fall ange vilken tidsrymd som avses med uttrycket ”snarast”.”

Advokatsamfundet anser slutligen att giltighetstiden för de föreslagna reglerna bör begränsas till en månad och därefter förlängas, om behovet finns.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19.