Polen, Ungern och Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten genom att vägra att följa den tillfälliga mekanismen för omplacering av personer som ansöker om internationellt skydd. Det fann EU-domstolen i en nyligen meddelad dom.

Enligt domstolen kan de tre staterna varken åberopa sitt ansvar att upprätthålla lag och ordning samt att skydda den inre säkerheten, eller ett påstått systemfel hos omplaceringsmekanismen för att slippa medverka i omplaceringen av asylsökande.

Domen kom sedan EU-kommissionen väckt talan mot de tre länderna för att de åsidosatt ett rådsbeslut som tvingar medlemsländerna att delta i omplaceringen av 120 000 personer som ansöker om internationellt skydd, från Grekland och Italien till övriga medlemsstater i unionen.

Domstolen fann även att Polen och Tjeckien hade åsidosatt sina skyldigheter enligt ett tidigare rådsbeslut avseende omplaceringen, på frivillig basis, av 40 000 personer som ansöker om internationellt skydd från Grekland och Italien till övriga medlemsstater i unionen. Ungern var inte bundet av omplaceringsåtgärderna i detta beslut.

Läs domen.