Stiftelserätt: Eviga stiftelser i otakt med tiden?

Stiftelsen är en udda rättslig figur, som länge levt lite i skymundan. Men nu ser många att stiftelsernas betydelse i samhället börjar öka. Samtidigt väcks krav på lagändringar för att bättre fånga in dagens stiftelsevärld. Det gäller bara att skynda lugnt och inte äventyra den svenska stiftelsens goda rykte.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Att tillvarata våra yrkesintressen

Ett av advokatsamfundets ändamål är att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen. Det finns många an­gelägna frågeställningar att arbeta med. Det finns all anledning att arbeta med konkreta frågor som berör våra yrkesintressen, och det gör vi fortsatt med all kraft och största engagemang, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Hård advokatkritik mot juridisk tjänst

Dyr, svårnavigerad och opålitlig. Så beskrivs den juridiska tjänsten Juno av advokater. Trots att Norstedts Juridik har vidtagit åtgärder är missnöjet fortfarande utbrett. Advokatsamfundet fick tidigt signaler från ledamöter om problemen och för en dialog med Norstedts Juridik.

Läs mer

Rakel 2020: Reflektion och kunskap vid digital konferens

Rakelkonferensen blev, som så mycket annat detta coronans år, digital. Lämpligt nog var temat också omställning. 107 deltagare deltog via mötesappen Teams. En erfaren panel diskuterade, och arbetspsykolog Jens Näsström presenterade sin undersökning om hur distansarbete påverkar affärsjurister och bolagsjurister.

Läs mer

Gästkrönika av Natali Engstam Phalén, Institutet Mot Mutor: Att motverka korruption är en förutsättning för etiska och sunda affärer

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för IMM, skriver om IMM:s nya kod mot korruption i näringslivet. Den uppdaterade koden betonar nu vikten av det aktiva förebyggande arbetet samtidigt som utmaningarna görs mer hanterbara genom praktisk hjälp.

Läs mer

Praktisk juridik av advokat Ulf Bergquist: Skärpta regler för utländska månggiften

Ulf Bergquist redogör för gällande rätt och för det aktuella lagstiftningsarbetet med skärpta regler för månggifte och gör en internationell utblick över hur månggifte hanteras i andra länder.

Läs mer

Christer Danielsson: Om pandemin (3)

I månadsskiftet maj–juni gjorde Advokatsamfundet en enkät som visade att 53 procent av de svarande advokatbyråerna hade haft en minskad ärendetillströmning till följd av pandemin. Samfundet har ännu inte gjort någon uppföljning av enkäten, men anekdotisk bevisning – det vill säga samtal med kollegor – ger vid handen att utvecklingen inte alls blivit så dyster som jag fruktade i mars, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer