Den 1 december 2020 träder Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2020:2) om transporter av frihetsberövade personer i kraft. De nya föreskrifterna och allmänna råden är särskilt anpassade efter den lagstiftning som trädde ikraft den 1 april 2017 och som medförde ett utökat ansvar och tydliggörande när det gällde Kriminalvårdens skyldighet att transportera frihetsberövade personer, bl.a. efter begäran om handräckning från andra myndigheter, samt vad avser myndighetens befogenheter vid sådana transporter.

Kriminalvården har sammanställt kortfattad information när det gäller den nya författningen.

Information om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2020:2).