Advokatsamfundet avstyrker fortfarande regeringens förslag om att sluta beakta myndiga unga lagöverträdares ålder vid straffmätningen när det gäller allvarliga brott. Det skriver samfundet i sitt remissyttrande över regeringens utkast till lagrådsremissen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Advokatsamfundet avstyrkte redan i maj 2019 förslaget om att avskaffa ungdomsreduktionen för lagöverträdare i åldern 18–20 år i sitt remissyttrande över Ungdomsreduktionsutredningens betänkande SOU 2018:85, där förslaget presenterades. Samfundet förklarade då att förslaget är ett synnerligen olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen.

I remissvaret på utkastet till lagrådsremiss vidhåller Advokatsamfundet nu sin principiella inställning att unga människor bör särbehandlas i straffrättsligt hänseende. Advokatsamfundet framhåller att särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare grundar sig på biologiska och psykologiska hänsynstaganden och att unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet för straff och sanktioner. Samfundet konstaterar att de nämnda förutsättningarna motiverar en större tolerans i bemötandet av unga lagöverträdare.

När Advokatsamfundet yttrade sig över förslaget i utredningsbetänkandet hänvisade samfundet, om en straffskärpning trots allt skulle genomföras, till det särskilda yttrandet i betänkandet av experterna advokat Bengt Ivarsson och straffrättsprofessorn Magnus Ulväng. Det särskilda yttrandet innebar att åklagaren skulle behöva visa att det rör sig om allvarligt upprepad brottslighet med koppling till organiserad brottslighet eller gängbildning, för att ungdomsreduktionen inte ska tillämpas. I lagrådsremissen ifrågasätter regeringen om ett sådant förslag är förenligt med proportionalitetsprincipen, men Advokatsamfundet menar i sitt nya remissyttrande att de skäl som regeringen anför inte framstår som särskilt övertygande. Samfundet anser att frågan bör utredas ytterligare innan förslaget kan läggas till grund för lagstiftning.

Advokatsamfundet anser att förslaget att införa minimistraffet ett års fängelse som utgångspunkt för när ungdomsreduktionen inte ska tillämpas skulle träffa alltför brett. Med de senaste årens skärpta syn på vålds- och sexualbrottslighet kan det medföra att unga personer som just har fyllt 18 år döms oproportionerligt hårt. Om en sådan gränsdragning ska införas bör straffgränsen ligga betydligt högre, skriver samfundet.

Dessutom vidhåller Advokatsamfundet att det även i fortsättningen måste finnas ett absolut hinder mot att döma lagöverträdare under 21 år till livstids fängelse.

Advokatsamfundets remissyttrande över utkastet till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Regeringens utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Advokatsamfundets remissyttrande 2019 över betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

Ungdomsreduktionsutredningens betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)