Advokatsamfundets disciplinverksamhet står under tillsyn av Justitiekanslern (JK). JK granskar alla Advokatsamfundets beslut i disciplinärenden och får överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen.

JK har den 29 september 2020 överklagat ett av disciplinnämndens beslut. Genom beslutet tilldelade nämnden advokaten varning med högsta möjliga straffavgift, 50 000 kr. JK har i överklagandet yrkat att Högsta domstolen med ändring av disciplin­nämndens beslut ska utesluta advokaten ur Advokatsamfundet.