Riksdagens ombudmän, JO, har öppnat ett initiativärende mot Åklagarmyndigheten för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor med anledning av chefsåklagarens redovisning vid en pressträff den 10 juni 2020 där det meddelades att åklagaren hade beslutat att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme 1986. Vid pressträffen angavs en namngiven person, som hade avlidit flera år tidigare, som misstänkt för mordet.

JO:s utredning är inte inriktad på åklagarens bedömning att den personen är misstänkt för brottet, på det förhållande att förundersökningen lades ned eller på hur förundersökningen har bedrivits.

Enligt justitieombudsmannen Per Lennerbrant reser åklagarens uttalanden frågor om huruvida den misstänktes intressen togs till vara vid pressträffen och om omständigheter som talade till den misstänktes fördel lyftes fram på ett tillräckligt sätt. Det är inte fråga om en genomlysning av hela förundersökningen, enligt Per Lennerbrant.

I sin begäran om yttrande betonar JO särskilt att en förundersökning ska bedrivas objektivt samt att omständigheter och bevis ska tas till vara och beaktas oavsett om de skulle kunna vara till den misstänktes nackdel eller till hans eller hennes fördel. JO nämner också att det följer av den så kallade hänsynsprincipen att en förundersökning ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas olägenhet. JO hänvisar dessutom till reglerna om offentliga uttalanden om skuld som en aspekt av oskuldspresumtionen i Europakonventionen och i EU:s oskuldspresumtionsdirektiv.

JO uppmanar Åklagarmyndigheten att göra en utredning och ge sin syn på hur chefsåklagarens redogörelse vid pressträffen förhåller sig till objektivitetsprincipen och hänsynsprincipen samt till bestämmelserna i Europakonventionen och i oskuldspresumtionsdirektivet och till Åklagarmyndighetens egna föreskrifter. Åklagarmyndigheten ska också besvara vissa bestämda frågor.

Åklagarmyndigheten ska svara JO senast den 16 november 2020.

JO:s begäran om yttrande