Ett dödsbo hade klagomål på arbete som hade utförts av boutredningsmannen, som var biträdande jurist på en advokatbyrå. Advokatbyrån hänvisade dödsboet till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Men konsumenttvistnämnden tar inte upp klagomål från juridiska personer, som dödsbon.

Dödsboet lämnade in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men ARN avvisade anmälan på grunden att ARN inte är behörig att pröva tvisten. ARN hänvisade till att krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Fast enligt reglerna i Advokatsamfundets stadgar, som styr konsumenttvistnämndens verksamhet, omfattas inte dödsbon av definitionen av konsument.

En av dödsbodelägarna anmälde ARN till Justitieombudsmannen (JO).

ARN konstaterar i sitt svar till JO att det finns en lucka mellan ARN:s instruktion och stadgarna för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, eftersom konsumenttvistnämnden inte prövar anmälningar från dödsbon, och  att lagstiftaren inte verkar ha förutsett luckan. Men enligt ARN står det klart att lagstiftarens avsikt aldrig har varit att ARN ska pröva tvister som rör advokatverksamhet. Tvärtom var Konsumenttvistutredningens (SOU 2014:47) uttryckliga ståndpunkt att de tvister som rör advokatverksamhet även i fortsättningen, efter implementeringen av EU-direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, skulle undantas från ARN:s kompetensområde.

I sitt beslut uttalar chefsjustitieombudsmannen att det inte finns någon regel som uttryckligen undantar tvister om advokatverksamhet från ARN:s verksamhetsområde. Men sådana bestämmelser har funnits i tidigare instruktioner för ARN:s verksamhet.

Enligt chefs-JO är det tydligt att lagstiftarens avsikt har varit att undanta tvister som rör advokatverksamhet från ARN:s behörighetsområde. Chefs-JO menar att situationen som har uppkommit verkar bero på omständigheter som lagstiftaren inte har förutsett.

Med hänvisning till den oklarhet som finns i lagstiftningen enligt chefs-JO lämnar JO en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

JO:s beslut den 22 juni 2021 (dnr 9136-2019)