Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt har inte tillräckligt beaktat kraven på skydd för den personliga integriteten hos de personer vilkas uppgifter behandlas. Det anser Advokatsamfundet, som i sitt remissvar avstyrker utredningens förslag till nya lagar och förordningar för personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Advokatsamfundet skriver i remissvaret att man har full förståelse för att samhället och myndigheterna behöver tillgång till olika typer av uppgifter för att kunna skydda Sverige mot hot. De föreslagna nya reglerna har dock flera brister, och behöver ses över ytterligare, enligt samfundet.

Advokatsamfundet kritiserar bland annat att det är oklart vilka uppgifter som ska omfattas av reglerna, eftersom detta formulerats olika i förslagen till lag för Försvarsmakten och den lag som ska gälla för Försvarets radioanstalt. Det är också oklart exakt vilka ändamål de registrerade personuppgifterna kan komma att användas till, vilket enligt Advokatsamfundet inte är tillfredsställande. 

Advokatsamfundet pekar också på flera andra problem med förslagen, bland annat att delar av bestämmelserna ges i form av förordningar, när mycket istället talar för att de bör ges formen av lag.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

 Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63).