Advokatsamfundet anser att det är tveksamt om polisens användning av elchockvapen, så kallade elpistoler, bör permanentas. Det skriver samfundets i sitt remissyttrande över ett förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen.

Polisen genomför försöksverksamhet med elchockvapen sedan 2018, för att med vetenskaplig metod få underlag för ett eventuellt beslut om att införa elchockvapen i svensk polisverksamhet. Försöksverksamheten skulle ha avslutats den 31 december 2019, men det har beslutats att den ska pågå också under 2020 och tills beslut har fattats om elchockvapen ska införas eller inte.

Advokatsamfundet framhåller i sitt remissvar att det är positivt med åtgärder som kan bidra till att minska användningen av dödligt våld. Men samfundet hänvisar till Polismyndighetens etiska råd, som har konstaterat att det framstår som mycket tveksamt om det finns belägg för att införandet av elchockvapen kommer att leda till en sådan minskning. Elchockvapen har klart begränsad räckvidd och begränsade förutsättningar för verkan. Därför måste poliser ändå ofta vara redo att använda sina vanliga skjutvapen vid ett ingripande.

Enligt Advokatsamfundet är det inte heller osannolikt att elchockvapen kan komma att användas i situationer som kan lösas utan våld, till exempel genom förhandlingar. Därför riskerar ett införande av elchockvapen att öka den sammanlagda våldsanvändningen. Det skulle vara allvarligt, eftersom det kan skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Samfundet framhåller i stället vikten av att polisen genom utbildning förbereder all polispersonal på att möta hotfulla situationer utan våldsanvändning.

Av de nämnda skälen anser Advokatsamfundet att det är tveksamt om användningen av elchockvapen bör permanentas. Men samfundet menar att det är positivt att försöksverksam­heten förlängs, under förutsättning att detta ger bättre underlag för ett kommande beslut.

Advokatsamfundets remissyttrande över förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen