I Ekot i Sveriges Radio den 17 oktober kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander regeringens förslag om att ta bort preskriptionstiden vid de allvarligaste sexualbrotten mot barn.

Hon frågade sig varför preskriptionstiden utreds för just den typen av brott och påpekade att flera andra brottstyper i så fall också borde utredas.

– Ju fler brott som avviker från huvudregeln, desto mer närmar vi oss ett annat slags system än det vi har i dag. Ändrar vi reglerna för något brott i taget, så går vi mot ett annat system utan att vi har gjort en helhetsanalys av det, sa hon.

I sitt remissyttrande den 1 oktober 2018 om förslaget avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att avskaffa preskriptionen för vissa allvarliga brott mot barn.

Advokatsamfundet konstaterade att regelverket om preskription av brott redan har med flera olika undantag från huvudregeln och att avskaffa preskription tidigare helt har förbehållits de allra grövsta brotten. I remissyttrandet framhöll Advokatsamfundet att preskriptionsfristen sedan tidigare är förlängd när det gäller vissa allvarliga brott begångna mot barn genom en undantagsbestämmelse, som innebär att preskriptionsfristen ska börja räknas först från målsägandens 18-årsdag. Enligt Advokatsamfundet framfördes inte några tillräckligt tungt vägande skäl i regeringens promemoria för att särbehandla preskription av brott begångna mot barn, utöver den redan existerande förlängningen av preskriptionsfristen. Advokatsamfundet varnade i remissvaret också för att alltför många undantag från huvudregeln kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen av bestämmelserna.

Advokatsamfundets remissyttrande över promemorian Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23).