Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett positivt förhandsbesked av en underinstans om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde är bindande även under den fortsatta handläggningen i en överinstans.

Ett offentligt biträde som har sin verksamhet långt ifrån den ort där målet eller ärendet huvudsakligen hanterats får ersättning för merkostnader på grund av avståndet bara om det finns särskilda skäl. Om biträdet begär det, kan domstolen lämna förhandsbesked i frågan om merkostnaderna kommer att omfattas av rätten till ersättning. Ett positivt förhandsbesked är bindande.

Förvaltningsrätten i Luleå förordnade en advokat med kontor i Stockholm som offentligt biträde. Och lämnade ett positivt förhandsbesked om ersättning för merkostnaderna. När målet avgjordes fick biträdet yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg.

Domen överklagades till kammarrätten, som höll muntlig förhandling i Luleå. När kammarrätten avgjorde målet, frångick domstolen den ersättning biträdet hade begärt för tidsspillan. Kammarrätten motiverade beslutet med att det inte hade framkommit några särskilda skäl för att ersättning för merkostnader skulle utgå. Kammarrätten beaktade alltså inte förvaltningsrättens positiva förhandsbesked.

Tidigare har Högsta domstolen funnit att ett positivt förhandsbesked som en underinstans har meddelat om en offentlig försvarares ersättning får anses vara bindande även vid prövning av ersättning i högre instans, om förordnandet som offentlig försvarare fortsätter i den högre instansen.

Högsta förvaltningsdomstolen finner nu att det saknas skäl att göra en annan bedömning av ett förordnande som offentligt biträde. Därför borde kammarrätten inte har frångått det offentliga biträdets yrkande om ersättning för tidsspillan.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 januari 2019 i mål nr 6335-17