Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2019 för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kr exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 050 kr exklusive moms.

Sedan 2018 räknas timkostnadsnormen upp enligt en ny modell, som regeringen fastställde i ett beslut den 9 november 2017. Den nya modellen beskrivs i promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm (Ju2017/06941/DOM). Den innebär att underlaget för timkostnadsnormen ska grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index.

För den som har F-skatt var 2018 års timkostnadsnorm 1 359 kr. Timkostnadsnormen för 2019 innebär en höjning med 1,55 procent jämfört med 2017. Den genomsnittliga årliga höjningen 2009–2017, då timkostnadsnormen grundades på ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställde, var 2,44 procent.

Advokatsamfundet är starkt kritiskt mot beslutet om ny uppräkningsmodell, som på sikt väntas leda till en sänkning av ersättningen till rättsliga biträden.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Läs mer om den nya modellen för att beräkna timkostnadsnormen och om Advokatsamfundets kritik

Läs om den nya timkostnadsnormen i Rättshjälp och taxor 2019