Förslaget om att enskilt ägd mark med tvång ska kunna tas i anspråk för bostadsbyggande utan ersättning strider mot skyddet för äganderätten i 2 kap. 15 § regeringsformen, och Advokatsamfundet finner det anmärkningsvärt och klandervärt att en statlig utredning över huvud taget kan lägga fram ett sådant förslag.

Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissvar till betänkandet utredningen Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67).

Enligt samfundet bär hela utredningen en ideologisk prägel som är ovanlig för statliga utredningar. I remissvaret konstateras vidare att det i den expertgrupp som varit knuten till utredningen helt har saknats företrädare för markägareperspektivet.

I remissvaret konstateras avslutningsvis att utredningens förslag om att enskild mark ska kunna tas i anspråk utan ersättning, inte kan läggas till grund för lagstiftning. ”Förslaget är i denna del uppenbart grundlagsstridigt och borde aldrig ha lagts fram”, skriver Advokatsamfundet avslutningsvis. 

Advokatsamfundet yttrar sig över betänkandet på eget initiativ, eftersom det inte remitterats till samfundet. Även detta är enligt remissvaret anmärkningsvärt, då samfundet har varit remissinstans vid ett flertal av de utredningar som den aktuella utredningen hänvisar till.

Läs remissvaret.

 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)