I slutet av oktober 2020 rapporterade media om att en advokat, vars klient var häktad med restriktioner, skulle ha förmedlat brev i strid mot restriktionerna.

Advokaten var förordnad som offentlig försvarare för en av de tilltalade i ett stort mål angående grovt narkotikabrott m.m. Huvudförhandling i tingsrätten pågick och planerades pågå ytterligare en tid.

I samband med att klienten visiterades påträffades två brev. Ett av breven var ställt till klientens flickvän och ett till klientens systrar. I brevet som var ställt till flickvännen hade klienten skrivit ”Hur kan du skriva på brev som går till åklagaren att ’du fått brevet som jag gav till min advokat efter rättegången’???????”. Vidare hade klienten skrivit att advokaten riskerar att förlora sitt jobb och dömas för tjänstefel om det uppdagades att hon förfarit på detta sätt ”o då kan inte nån advokat göra som hon gjorde, att ge o ta brev”.

Vid husrannsakan i klientens häktescell påträffades ett brev från flickvännen – som gått genom åklagares/polis brevgranskning – där flickvännen skrev att advokaten överlämnat brevet från klienten till henne. Vidare påträffades ytterligare två brev från flickvännen vilka, såvitt kunnat utrönas, inte hade gått genom åklagares/polis brevgranskning.

Åklagarna i målet begärde att advokaten skulle entledigas från uppdraget som offentlig försvarare. Tingsrätten lämnade begäran utan bifall. Efter att Justitiekanslern överklagat beslutade hovrätten den 4 november 2020 att entlediga advokaten från uppdraget. Entledigandet fick till följd att tingsrätten fick ställa in planerade huvudförhandlingsdagar och föranledde merkostnader. Advokaten förpliktigades av tingsrätten att ersätta staten med ett belopp om 230 000 kr.

Advokatsamfundets styrelse tog upp ett disciplinärende mot advokaten. Disciplinnämnden har nu meddelat beslut i ärendet.

Nämnden har i sitt beslut funnit att advokaten, när klienten var häktad med restriktioner, har överlämnat brev till och från klienten. Vidare har nämnden funnit att advokaten förmedlat information från klienten om den musik som klienten önskade få sig tillsänd i form av en cd-skiva.

Innehållet i vad som har förmedlats har enligt nämndens mening inte varit av sådan karaktär att advokaten kunnat överblicka innehållet/betydelsen eller konsekvenserna av det.

Disciplinnämnden har funnit omständigheterna synnerligen försvårande och har i sitt beslut uteslutit advokaten ur Advokatsamfundet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att påföljden skulle bli varning med högsta straffavgift.

De som önskar ta del av beslutet kan beställa detta hos receptionen@advokatsamfundet.se.