Skatteverket kan inte få bevissäkring av handlingar som lagras i en molntjänst. Det finner Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett beslut.

När Skatteverket gör en revision hos en skattskyldig, får Skatteverket söka efter och ta om hand handlingar som behövs för revisionen under vissa förutsättningar, genom bevissäkring enligt skatteförfarandelagen. Efter att Skatteverket har gjort en ansökan, är det en förvaltningsdomstol som fattar beslut om bevissäkring.

HFD konstaterar i ett beslut den 27 april att det inte finns lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en molntjänst.

Handlingar enligt skatteförfarandelagen avser både fysiska och elektroniska handlingar. Elektroniska handlingar kan vara lagrade i en dator i den skattskyldiges verksamhetslokal. Men handlingarna kan också vara lagrade i en molntjänst. Det innebär att handlingarna lagras fysiskt på datorservrar som drivs av en tjänsteleverantör och att den som använder tjänsten får tillgång till handlingarna via internet.

I det aktuella målet beslutade Skatteverket om revision hos en skattskyldig. Skatteverket ansökte om att få söka efter och omhänderta handlingar i den skattskyldiges verksamhetsutrymmen som var knutna dels till en angiven e-postadress, dels till en digital handelsplats. Det var alltså handlingar som lagrades i molntjänster.

HFD konstaterar i sitt beslut att bevissäkring kräver lagstöd enligt regeringsformen 2 kap. 6 och 20 §§.

Bestämmelserna om bevissäkring i skatteförfarandelagen gäller eftersökande och omhändertagande av handlingar i lokaler och andra fysiska utrymmen. Dessutom omfattar bestämmelserna elektroniska handlingar som förvaras i datorer och minnesmedier. Men det förutsätter att förvaringsplatsen är känd och att den kan preciseras i beslutet om bevissäkring.

HFD konstaterar att det däremot saknas bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhändertagande av handlingar som är lagrade i molntjänster och där det inte är möjligt att lokalisera den fysiska lagringsplatsen för handlingarna. Därmed finns alltså inte något lagstöd för att bifalla Skatteverkets ansökan om bevissäkring av handlingar som lagras i de molntjänsterna.

HFD:s beslut i mål nr 655-20