Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagrådsremiss Utökade möjligheter att använda tidiga förhör. I lagrådsremissen föreslår regeringen att möjligheterna ska utökas att åberopa förhör som har gjorts tidigt under förundersökningen som bevisning i brottmål.

Lagrådet framhåller, liksom Advokatsamfundet har gjort i tidigare remissvar, att förslagen om att öka möjligheten att hålla tidiga förhör innebär att balansen mellan åklagaren och den misstänkte förskjuts i viss utsträckning, bland annat därför att bevisupptagning kan ske i ett skede då det kan vara svårare för den misstänkte att ta till vara sin rätt. Förskjutningen i balansen mellan åklagaren och den misstänkte gör det särskilt angeläget att lagstiftaren ser till att rätten vid lämplighetsbedömningen tar tillräcklig hänsyn till den misstänktes rättigheter, skriver Lagrådet.

I sitt yttrande noterar Lagrådet att de omständigheter som enligt förslaget ska beaktas vid bedömningen av om det är lämpligt att ta upp bevis tidigt framför allt har att göra med behovet eller nyttan av att bevis tas upp redan under förundersökningen. Men Lagrådet framhåller att en lika viktig faktor vid bedömningen är om bevisupptagning i det skedet är lämplig med hänsyn till den misstänktes möjlighet att fullt ut förstå den kontext som förhöret hålls i, och även med hänsyn till den misstänktes möjlighet att hålla motförhör på ett rimligt sätt i ett skede där utredningen inte har slutförts. Lagrådet konstaterar att det inte är lämpligt att den föreslagna bestämmelsen nämner endast behovet eller nyttan av att bevis tas upp, eftersom avsikten är att domstolen ska väga rättssäkerhetsaspekter mot behov eller nytta vid sin lämplighetsbedömning. Därför bör bestämmelsen i förslaget justeras, anser Lagrådet.

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Advokatsamfundet anförde i sitt remissyttrande 2018 över utredningsbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98) att förslaget ger uttryck för en syn på rättsskipningen inom straffprocessrätten som ignorerar grundläggande förutsättningar för den misstänktes möjligheter att försvara sig och bortser från domstolarnas centrala roll när det gäller att upprätthålla de principer som ligger till grund för ett rättssäkert förfarande. De föreslagna ändringarna innebär, i princip, att försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning beskärs och att domstolarnas prövning av förhörsutsagor begränsas till att utröna om det finns skäl att ifrågasätta de förhör som hållits under förundersökningen, skrev Advokatsamfundet i sitt yttrande 2018.

Advokatsamfundets remissyttrande den 13 mars 2018 över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).