Valberedningen som har i uppdrag att förbereda valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2021 har offentliggjort sitt förslag.

Valberedningen föreslår nyval av Eva-Maj Mühlenbock till ordförande i Advokatsamfundets styrelse för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2023.

Valberedningen föreslår nyval av Petter Hetta till vice ordförande i styrelsen för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2023.

Valberedningen föreslår omval av Åsa Erlandsson, Rebecka Lewis, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Kristoffer Ribbing, Pia Brink, Emil Andersson, Johanna Näslund och Magnus Nedstrand som ledamöter av styrelsen för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2023.

Valberedningen föreslår nyval av Lisa Läntä, Piteå, som styrelseledamot för tiden den 1 juli 2021 – 30 juni 2022.

I Advokatsamfundets disciplinnämnd löper inte några mandattider ut 2021. 

I protokollet från valberedningens sammanträde redovisar valberedningen efter vilka principer den har arbetat med att förbereda valen till fullmäktigemötet. Valberedningen skriver bland annat att den har strävat efter att ha flera kandidater till respektive post i styrelsen samt att ha kandidater från olika verksamhetsområden, ålder och kön för att möta det behov som finns i styrelsen.

I protokollet finns ytterligare uppgifter om de föreslagna nya ledamöterna, om mandattiderna för ledamöterna av styrelsen och disciplinnämnden samt förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll från Advokatsamfundets valberednings sammanträde den 21 januari 2021