Med anledning av den omfattande medierapporteringen om en anmälan mot två advokater som påstås ha läckt uppgifter, kan följande information lämnas om Advokatsamfundets handläggning.

Advokatsamfundet tog emot en disciplinanmälan mot de båda utpekade advokaterna från chefsåklagare Stefan Bergman och vice chefsåklagare Stefan Creutz daterad den 1 februari 2021.

Det är inte helt ovanligt att anmälningar mot brottmålsadvokater kommer just från åklagare, eftersom åklagarna har omfattande kontakter med dessa advokater. Det vanligaste är annars att klienter och motparter står bakom anmälningarna.

Anmälan har skickats till de båda advokaterna för att de ska få yttra sig över den. När yttranden från advokaterna har kommit in, får anmälarna möjlighet att bemöta yttrandena.

Så görs prövningen

När både anmälarna och advokaterna har fått redovisa sina uppfattningar i ärendet, avgörs ärendet av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan kalla in de anmälda advokaterna till prövningen. Advokaterna får då ha egna ombud som hjälper till att föra deras talan.

Den här utredningen och skriftväxlingen är viktig för att alla parter ska få utrymme att föra fram sina synpunkter och förklaringar, så att prövningen ska bli rättssäker.

Om disciplinnämnden

Disciplinnämnden är självständig från Advokatsamfundets styrelse, kansli och generalsekreterare.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta advokater och tre offentliga representanter utsedda av regeringen. Disciplinnämnden planerar när ärendet ska avgöras, men det är förstås viktigt att alla inblandade först får möjlighet att framföra alla argument. Något datum för avgörandet finns ännu inte.

Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Advokatsamfundets styrelse har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda om den högsta straffavgiften bör höjas, för att bättre svara mot allvaret i de överträdelser som kan leda till en varning.

JK kan överklaga

Justitiekanslern (JK), som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära omprövning eller överprövning av beslut av nämnden hos Högsta domstolen (HD). Det skedde senast i slutet av september 2020, då JK överklagade ett beslut om att tilldela en advokat varning med högsta möjliga straffavgift, och begärde att advokaten skulle uteslutas. Ärendet har ännu inte prövats av HD.

En advokat som har uteslutits ur samfundet kan också överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Kommentar av Mia Edwall Insulander i SVT:s Veckans brott

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i en intervju i Veckans brott i SVT den 5 februari och kommenterade disciplinanmälningen:

– Vad som händer nu är att vi kommer att pröva det här noggrant och skyndsamt. Liksom med alla anmälningar som görs till disciplinnämnden skickar vi dem till de berörda advokaterna, så att de får tillfälle att yttra sig. Det är viktigt att understryka att det här är ett enskilt ärende som behöver prövas på ett noggrant och rättssäkert sätt. Det betyder att även advokaterna har rätt att komma till tals, och det är vår disciplinnämnd som prövar det här. Det är vår domstol, och jag ska inte på något sätt föregripa dess prövning. Pratar vi generellt sett, och inte alls i det här ärendet, så är brott mot restriktioner och tystnadsplikt mycket allvarliga brott mot advokatetiken, sa Mia Edwall Insulander.

På frågan om när ärendet kommer att prövas svarade Mia Edwall Insulander:

– Det går inte att svara på exakt, därför att det är disciplinnämnden som beslutar om handläggningen.

Se intervjuinslag med Mia Edwall Insulander i Veckans brott