Representanter från åklagarväsendet, advokatkåren och domstolarna har träffats under 2020 och diskuterat de handlingsregler för domstolsaktörernas uppträdande i rättssalen som togs fram 2016. Riksåklagaren Petra Lundh, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Svea hovrätts president Anders Perklev har lett diskussionerna.

De nya diskussionerna har lett till att handlingsreglerna har omarbetats.

Handlingsreglerna utgår från att det är av stor betydelse för förtroendet för rättsväsendet att rättegångar genomförs på ett professionellt sätt. Reglerna syftar till att ge aktörerna i en rättegång goda förutsättningar att behandla varandra med respekt och förståelse för varandras olika yrkesroller, för att öka förtroendet för rättsväsendet.

Handlingsreglerna ska ses som vägledande för aktörerna i rättssalen och ett stöd för den enskilde aktören i sitt förhållningssätt till andra aktörer.

De nya handlingsreglerna ger vägledning för advokater, åklagare och domare utifrån sex frågeställningar:

  1. Benämning av aktörerna i rättegången
  2. Ordning och kommunikation i rättssalen
  3. Behovet av kompletterande och klarläggande frågor under rättegången
  4. Värderande omdömen om andra domstolsaktörer
  5. Information till dem som kallas till domstolen om rollfördelningen i rättegången och om rättegångsordningen
  6. Om en aktör uppträder felaktigt eller olämpligt i rättssalen

Omarbetade vägledande handlingsregler för ett professionellt uppträdande i rättssalen