Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Före detta advokat får inte återinträda i samfundet

Beslut från Högsta domstolen.

En jurist som uteslöts ur Advokatsamfundet för 26 år sedan för allvarlig ekonomisk brottslighet inom ramen för advokatuppdraget, får inte återinträda som advokat.

Juristen ansökte i slutet av 2018 om återinträde, men Advokatsamfundets styrelse fann att han inte styrkt sin lämplighet. Juristen överklagade beslutet till Högsta domstolen. Domstolen går på samma linje som samfundets styrelse och pekar på att juristen dömts för uppsåtlig och mycket allvarlig brottslighet som begåtts inom ramen för advokatuppdraget. HD avslår därför överklagandet.

HD mål nr Ö 2468-19