Den europeiska advokatorganisationen CCBE genomför, efter en förfrågan från Europeiska kommissionen, en undersökning bland advokater i CCBE:s medlemsländer. Undersökningen handlar om användningen av elektroniska kommunikationsmedel mellan advokater och domstolar i domstolsprocesser samt om IT-system baserade på artificiell intelligens (AI).

Resultaten av undersökningen avses att användas i resultattavlan för rättskipningen i EU 2020 – den årliga genomgången av EU-ländernas rättssystem med jämförbara data om de nationella rättssystemens oberoende, kvalitet och effektivitet.

Undersökningen genomförs i form av ett webbformulär på engelska som tar högst 15 minuter att besvara. Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt.

Sista dagen för svar är den 17 december 2019.

Sveriges advokatsamfund sätter stort värde på att ledamöterna deltar i undersökningen.

Länk till webbenkäten för Sverige