Advokatsamfundet har utarbetat ett nytt avsnitt – om uppdrag som offentligt biträde eller ombud i ärenden enligt utlänningslagen – i samfundets promemoria om advokaters uppdrag för svaga eller utsatta klienter. Det nya avsnittet återfinns nu som kapitel 5 i promemorian.

De senaste åren har advokaters uppgifter och skyldigheter vid uppdrag som offentligt biträde i utlänningsärenden diskuterats vid flera tillfällen. Några frågor som har gett upphov till advokatetiska problem gäller

  • Om advokaten har någon utredningsskyldighet i asylärenden
  • Om advokaten ska medverka till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning

De nämnda frågorna har lett till vägledande uttalanden från Advokatsamfundets styrelse.

Mot bakgrund av diskussionen har Advokatsamfundets tagit fram det nya avsnittet om advokaters uppdrag i ärenden enligt utlänningslagen i promemorian, eftersom inte någon vägledning om uppdragen har funnits tidigare. Det nya avsnittet har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp som har bestått av advokater med särskild sakkunskap inom det migrationsrättsliga området. Avsnittet har också skickats på remiss till alla förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar samt till Migrationsverket, Asylrättscentrum och Amnesty International Sverige.

Det nya avsnittet innehåller en redogörelse för vilka regler och advokatetiska utgångspunkter som gäller för uppdrag som offentligt biträde i ärenden enligt utlänningslagen. Det behandlar också vissa frågor som kan innebära särskilda advokatetiska svårigheter.

Som bilaga till promemorian finns en rad konkreta exempel på åtgärder som advokater, eller andra som utför uppdrag i migrationsärenden, kan vidta för att tillförsäkra klienten bästa möjliga biträde.

Advokatsamfundets promemoria om advokaters uppdrag för svaga eller utsatta klienter