Fr.o.m. den 1 september 2020 ska tingsrätterna ha en utvidgad beredskap för särskilt brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare utanför ordinarie kontorstider och den beredskap som redan finns under helger. Advokatsamfundet har åtagit sig att ta fram en särskild lista över brottmålsadvokater som är villiga att bli kontaktade för uppdrag under kvällsberedskapen. Det är av största vikt att så många brottmålsadvokater som möjligt listar sig för dessa uppdrag för att tillförsäkra att misstänkta över hela landet kan biträdas av erfarna advokater under jourberedskapen.

Med nuvarande ordning är tingsrätterna tillgängliga för att fatta beslut om offentlig försvarare under kontorstid på vardagar och under viss beredskapstid på helgerna. Utanför dessa tider finns det ingen möjlighet för en misstänkt att få en offentlig försvarare förordnad. Regeringen gav i mars 2019 Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag på en ordning för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare. Bakgrunden till uppdraget var det så kallade rättshjälpsdirektivet, vars syfte är att stärka rätten till försvarare i praktiken. Regeringen har – bland annat efter Advokatsamfundets synpunkter – bedömt att det är nödvändigt med en ordning där offentliga försvarare kan förordnas under kvällar och nätter för att syftet med EU:s rättshjälpsdirektiv fullt ut ska uppfyllas.

I november 2019 beslutade regeringen därför om ändringar i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Förordningsändringarna innebär att det från och med den 1 april 2020 ska finnas beredskap hos tingsrätterna för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare, under andra tider än ordinarie öppettider och helgberedskap.

Förslaget innebär att tingsrätterna – utöver redan befintlig helgberedskap (häktningsjour) – kommer att ha en kvällsberedskap varje kväll och natt mellan kl. 17.00 och kl. 24.00 årets alla dagar, för särskilt brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare. Avgörande för om det rör sig om ett särskilt brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare är att jouråklagare anser att det är nödvändigt att det hålls ett polisförhör med den misstänkte under kvällen/natten och att det därför inte är möjligt att invänta tingsrätternas ordinarie expeditionstid. Omständigheter som kan föranleda en sådan bedömning är att den misstänkte är under 18 år eller att ett förhör kan antas påverka ett beslut om fortsatt frihetsberövande.

Behovet av att snabbt förordna en offentlig försvarare kan finnas dygnet runt, men har bedömts vara som störst kvällstid. Tiden för kvällsberedskapen kommer – i vart fall initialt och innan kvällsberedskapen närmare har utvärderats – att vara mellan kl. 17.00 och kl. 24.00 alla dagar i veckan, och ytterligare några timmar de dagar då arbetstiden är förkortad. Kvällsberedskapen ska omfatta de framställningar om offentlig försvarare i särskilt brådskande fall som åklagaren skickar in under de angivna tiderna. Förhör som följer av dessa förordnanden kommer därmed att ske även efter kl. 24.00.

Enligt de ersättningsföreskrifter som kommer att gälla för offentliga försvarare som förordnas under beredskapen, ska ersättning utgå enligt förhöjd timersättning i de fall de biträder vid polisförhör under kvällar och nätter. Den förhöjda timersättningen ska utgå om förordnandet sker under tingsrätternas beredskapstider och förhöret hålls i anslutning till förordnandet, eller om förordnandet sker under annan tid och det är särskilt brådskande att förhöret hålls före nästkommande vardag. Därutöver ska offentliga försvarare ha rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med sådant arbete. Ersättningsnivåerna i fråga om arbete, tidsspillan och utlägg i den föreslagna föreskriften motsvarar dem som gäller enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:6) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg. Domstolsverket föreslår också viss ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt, som innebär att arbete som har varit påkallat och utförts vardagar under kvällar och nätter utgör skäl för att överskrida taxan.

Eftersom det är fråga om förordnanden som kommer att behöva ske i nära eller direkt anslutning till förestående utredningsåtgärder, ställer förordnanden krav på att advokater kan inställa sig till polisförhöret på kort tid (inom högst 2 timmar). Det är därmed möjligt för en brottmålsadvokat att anmäla intresse för förordnanden vid tingsrätt eller tingsrätter med domkrets inom vilken advokaten är verksam, under förutsättning att inställelse kan ske inom maximalt 2 timmar. Det åligger även advokater som listar sig för förordnanden under kvälls- och nattetid att kontinuerligt vid behov uppdatera sina kontaktuppgifter.

I de fall en försvarare måste förordnas med kort varsel inför förhör under kvälls- och nattetid är det oftast fråga om brådskande utredningsåtgärder som inte kan undvaras till dess domstol på ordinarie arbetstid kan förordna en försvarare. Det är här normalt fråga om unga brottsmisstänkta eller om att misstanken om brott är av allvarligt slag. I ljuset av detta kommer – utöver geografisk möjlighet att på kort tid kunna inställa sig vid förhör med den misstänkte – förordnanden i första hand att ske av brottmålsadvokater med störst kvalifikationer vad gäller erfarenhet och kursmeriter i fråga om brottmål.

För att upprätthålla den rättsstatliga grundprincipen om misstänktas rätt att själv välja sin advokat, ska dock i första hand sådan advokat som begärts av den misstänkte tillfrågas för uppdraget inom ramen för kvällsberedskapen. Om begärd advokat inte kan nås eller om något önskemål om advokat inte har framställts, ska domstolen förordna offentlig försvarare utifrån listan för ”Offentlig försvarare med kvällsberedskap”.

Samtliga landets brottmålsadvokater kommer att få närmare information i särskild ordning om hur man sätter upp sig på denna beredskapslista och vilka krav som uppställs i samband med listningen.

Införandet av beredskap hos tingsrätterna för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie kontors- och beredskapstid har skjutits fram från den 1 april till den 1 september 2020. Det beslöt regeringen den 27 mars. Anledningen är det mycket ansträngda läget vid landets domstolar på grund av det nya coronaviruset.