Advokatsamfundet är starkt kritiskt till de förslag som förs fram i betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) från utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension. Enligt Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet bör premiepensionssystemet inte ändras enligt utredningens förslag.

Advokatsamfundet har en rad invändningar mot utredningens förslag och anser att förslagen inte bör ligga till grund för ändringar i premiepensionssystemet. Enligt Advokatsamfundet är de förändringar i premiepensionssystemet som redan har genomförts både tillräckliga och mer ändamålsenliga än de förslagen i betänkandet.

I sitt remissyttrande för Advokatsamfundet fram en rad synpunkter på utredningens förslag.

Advokatsamfundet anser att utredningens förslag till valarkitektur och upphandling är behäftat med betydande brister och inte bör ligga till grund för lagstiftning. Advokatsamfundet bedömer att utredningens förslag om att en ny myndighet ska upphandla fonder med olika risknivå och placeringsinriktning inte alls får till följd att den övergripande principen om valfrihet uppfylls, till nackdel för spararna. Dessutom innebär förslaget om valarkitektur komplexitet och kostnader för spararna, fondförvaltarna och andra berörda parter jämfört med dagens ordning.

Enligt Advokatsamfundet är utredningens förslag – om att den nya myndigheten med uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget för premiepensionen ska inrättas genom att Sjunde AP-fonden ges nya uppgifter, utöver förvaltningen av fonden – helt oacceptabelt från ett intressekonfliktsperspektiv. ”Det finns en uppenbar risk att myndigheten i sitt löpande arbete favoriserar Sjunde AP-fonden i såväl stora som små angelägenheter”, skriver Advokatsamfundet, som inte kan se att risken kan hanteras ens med omfattande kontrollåtgärder från extern part. Därför avstyrker Advokatsamfundet att en och samma myndighet ska ha ansvaret för att förvalta Sjunde AP-fonden och därutöver upphandla ett fondtorg. Enligt Advokatsamfundet bör i stället en ny nämnd skapas, som övertar huvuddelen av de uppgifter som Pensionsmyndigheten i dag hanterar.

Advokatsamfundet avstyrker också utredningens förslag att regeringen inte längre ska utvärdera Sjunde AP-fondens förvaltning av fondmedel och att Finansinspektionens nuvarande tillsynsansvar över Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder ska upphöra. Samfundet konstaterar att förslagen inte är ägnade att stärka förtroendet för premiepensionssystemet.

De näringspolitiska aspekterna på förslaget behandlas också i remissyttrandet. Advokatsamfundet påminner om att myndighetens val av vilka fonder som får ingå i fondtorget kan få stora konsekvenser för i vilka fonder betydande belopp investeras, vilket i sin tur kan få stora samhällsekonomiska effekter. Samfundet konstaterar att detta i princip är politiskt-ekonomiska frågor, där beslut borde fattas under politiskt ansvar och inte av en förvaltningsmyndighet. Därför bör kontroll av hur myndigheten gör sitt val utövas från politisk sida – oavsett val av myndighets- och fondstruktur. Advokatsamfundet framhåller också att effekterna av valen bör utvärderas från politisk sida, inte bara för spararnas räkning utan också ur ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv.

I remissyttrandet gör Advokatsamfundet en detaljerad genomgång av invändningarna mot utredningsförslagets olika delar.

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).