Konkurrensverket har i en promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen föreslagit att verket självt ska få utökade tillsynsbefogenheter i tillsynen enligt upphandlingslagstiftningen.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande promemorians förslag om att Konkurrensverket ska få befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att upphandlingslagstiftningen ska följas. Om Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter att beivra konkurrenssnedvridande beteenden i upphandling, måste detta bli föremål för ytterligare utredning, anser Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet avstyrker också förslagen om att förlänga tidsfristen för ansökan om upphandlingsskadeavgift, om att höja det högsta beloppet för upphandlingsskadeavgift till 20 miljoner kronor och om att Konkurrensverket ska ges möjlighet att förena ett förbud eller föreläggande med vite.

Advokatsamfundet anser att det saknas behov av utökade tillsynsbefogenheter för Konkurrensverket. Samfundet ifrågasätter generellt om det i dagsläget finns ett behov av att ge Konkurrensverket utökade tillsynsbefogenheter och mer specifikt om de skäl som anges i promemorian ger stöd för att ett sådant behov finns. Advokatsamfundet konstaterar att det inte finns några krav i unionsrätten på att Konkurrensverket eller någon annan tillsynsmyndighet ska ha vissa befogenheter på upphandlingsområdet, eller på att Konkurrensverkets tillsyn ska uppnå några särskilda effektivitetskrav. I stället ska det säkerställas att upphandlande myndigheters iakttar upphandlingsrätten genom att enskilda leverantörer som har ett intresse av att tilldelas kontrakt i en upphandling ges möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen.

Enligt Advokatsamfundets uppfattning är leverantörskollektivets tillsyn av dessa frågor tillräcklig, och Konkurrensverkets tillsyn skulle riskera att inkräkta på de upphandlande myndigheternas rätt att själva bedöma hur upphandlingar ska utformas för att tillvarata myndigheternas behov.

Advokatsamfundet menar att det inte är möjligt att bedöma om Konkurrensverkets förslag är förenligt med unionsrätten utan vidare utredning. ”Tvärtom talar mycket för att Konkurrensverkets förslag är oförenligt med unionsrättens krav på rättssäkerhet”, skriver samfundet i remissyttrandet.

Advokatsamfundets remissyttrande över Konkurrensverkets promemoria av den 1 juli 2019 med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen