Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 23 januari 2020 fattat beslut i några uppmärksammade ärenden om publiceringar på sociala medier och medverkan i en inspelning av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till uppgift att i enskilda fall bedöma om en advokat har brutit mot god advokatsed. Vad som utgör god advokatsed utvecklas bland annat genom nämndens praxis.

I syfte att förmedla praxis på området till Advokatsamfundets ledamöter finns de ovan nämnda besluten från den 23 januari 2020 att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade sammanfattningar av besluten.

Publiceringar på Instagram; varning

Tre advokater (A, B och C) hade publicerat följande på sin advokatbyrås Instagramkonto.

  1. En bild på ett domslut i vilket framgick att den tilltalade hade dömts för brott mot griftefrid och frikänts från mord. Tillhörande inlägg löd ”Yrket som advokat kan innebära stora påfrestningar. Det här var ett av de jobbigaste målen advokat B har hanterat då det uppstod ur en familjetragedi. Som försvarare måste man alltid företräda sin klient, oavsett hur tufft motståndet är. Till följd av B:s insatser ansåg varken tingsrätten eller hovrätten att klienten skulle dömas för mord utan frikännande dom meddelades i båda instanser. Ett oerhört bra resultat och en mycket nöjd klient! #xxxxx #xxxxxadvokat #frihet”.
  2. Ett videoklipp i vilket B och C, iklädda solglasögon och med var sitt whiskyglas, hade en konversation angående att de ”tänkte ge lite råd till den som får förmånen att träffa polisen så här en lördag kväll.” [Not: Konversationen finns återgiven i beslutet.] Tillhörande inlägg löd ”Lite tips och råd en lördagkväll #lawyer #försvarare #brottmål #lördagstipset #alwaysbyyourside #xxxxx #xxxxxadvokat # […]”
  3. En bild föreställande en tecknad serieruta i vilken Batman nyligen har örfilat en annan seriefigur. En pratbubbla från den andra figuren löd ”JAG TÄNKTE INTE BEGÄRA NÅGON SPECIFIK ADVOKAT”. En pratbubbla från Batman löd ”KÄFTEN! DU BEGÄR ALLTID EN ADVOKAT FRÅN XXXXX ADVOKATBYRÅ”. Till bilden hörde inlägget ”Begär alltid en advokat från Xxxxx advokatbyrå! #brottmål #xxxxx #xxxxxadvokat #försvarsadvokat #advokat”.

I sitt beslut den 23 januari 2020 har disciplinnämnden funnit anledning att återge portalparagrafen i VRGA och återspegla att principerna kommer till uttryck i Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier. Disciplinnämnden har därefter funnit att advokaterna

  • genom publiceringen av texten tillsammans med domslutet har brutit mot god advokatsed; texten tillsammans med domslutet medförde att det fanns en uppenbar risk för att utomstående kunnat identifiera vilket mål det hade handlat om. Det hade vidare inte påståtts att klienten hade lämnat samtycke till att uppgifterna lämnats.
  • genom publiceringen av filmen hade allvarligt brutit mot god advokatsed; den ifrågavarande publiceringen stred tveklöst mot de ovan angivna kraven.

Vad gällde serierutan framhöll disciplinnämnden att det inte ankommer på nämnden att agera ”smakpolis” i vidare mån än när marknadsföringen tydligt bryter mot god advokatsed. Disciplinnämnden fann i denna del med tvekan att den aktuella reklamen inte stod i strid mot god advokatsed.

Disciplinnämndens beslut: Publiceringar på Instagram; varning

Publicering på Instagram; advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på sätt som skett. Uttalande

Advokaten A hade på sitt Instagramkonto publicerat en bild som visade en tavla föreställande en pistol. På bilden syntes också en stol och en vas med en blombukett. Tillhörande inlägg löd ”Kom förbi på möte så får du beskåda inte bara mig utan även denna magiska tavla #gunz #xxxx #xxxxxadvokat”.

En användare hade kommenterat inlägget med ”Jag blir typ taggad på att göra något kriminellt så jag kan ha dig som försvarare haha [symbol för eld]”, och A hade besvarat kommentaren med ”du är varmt välkommen kompis”.

A hade vidare på sitt Facebookkonto publicerat en bild som visade A, som satt bakåtlutad med fötterna på ett skrivbord, hållande ett whiskyglas. Bakom A syntes tavlan med pistolmotiv. Tillhörande inlägg löd ”Känslan när ens klient efter 123 dagar försätts på fri fot av hovrätten är obeskrivlig. #xxxxxadvokat #xxxxx #frifot”.

Disciplinnämnden bedömde att publiceringen av tavlan med pistolen, med eller utan advokaten i förgrunden, i sig inte kunde anses strida mot god advokatsed. Däremot borde advokaten inte ha kommenterat inlägget om att ”göra något kriminellt” på det sätt han gjorde, utan i stället ha tagit bort detta inlägg. [Not: Också här återgav disciplinnämnden portalparagrafen i VRGA och principernas uttryck i samfundets policy för advokaters användning av sociala medier.]

Disciplinnämndens beslut: Publicering på Instagram; advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på sätt som skett. Uttalande

Publicering på Facebook och Instagram; spridning av nyhetsartikel och lämnande av kommentar. Ingen åtgärd

Advokaten A hade genom sitt Facebookkonto delat en länk till en artikel på Expressens hemsida med rubriken ”Gängledaren sköts – nu släpps åtalade vännen: ’Tungt besked’”. På sitt Instagramkonto hade A publicerat en skärmdump av artikeln. Tillhörande inlägg löd ”Bra dag i rätten idag”.

A anförde att det låg i klientens intresse att nyheten om att denne blivit försatt på fri fot fick så stor spridning som möjligt; publiciteten kring ärendet hade varit omfattande och alltigenom negativ för hans klient. Både han och åklagaren hade uttalat sig i artikeln. Kommentaren ”En bra dag i rätten” tog sikte på att tingsrätten hade fattat ett beslut som var i linje med klientens, och därmed hans, önskemål. I förhållande till att beslutet var av livsavgörande betydelse för klienten, var kommentaren återhållsam och måttfull.

Disciplinnämnden bedömde att utredningen, mot bakgrund av A:s förklaringar och lämnade redogörelse, inte visade att A, genom att i sociala medier länka till den aktuella artikeln eller genom sin kommentar, hade brutit mot god advokatsed.

Disciplinnämndens beslut: Publicering på Facebook och Instagram; spridning av nyhetsartikel och lämnande av kommentar. Ingen åtgärd

Medverkan i en inspelning av musikvideo; ingen åtgärd

I oktober 2019 publicerades i medierna artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in musikvideo i tingsrätten” respektive ”Dömd rappare spelade in musikvideo i rättssal”. Av artiklarna framgick att en artist hade spelat in en musikvideo i tingsrätten med advokater som statister. Vid inspelningen skulle personer som hade medverkat under inspelningen ha stått på borden, och ordningsvakter skulle ha reagerat starkt.

Frågorna som var hänförliga till musikvideon prövades i tre beslut av disciplinnämnden. Advokaterna gjorde gällande bland annat att medverkan inte hade koppling till deras yrkesutövning. Beskrivningar av vad som hade förevarit under inspelningen lämnades, och det anfördes att uppgifterna i medierna om vad som hade förekommit inte gav en korrekt bild av hur inspelningen hade gått till.

Disciplinnämnden konstaterade att

  • agerandet vid en samlad bedömning av vad som hade förekommit måste anses ha haft sådant samband med verksamheten som advokat att det fick prövas mot reglerna om god advokatsed, och att
  • den ifrågavarande videoinspelningen såvitt är känt inte hade publicerats och därmed inte hade varit tillgänglig för disciplinnämnden.

Disciplinnämnden fann inte någon anledning att ifrågasätta att de uppgifter advokaterna hade lämnat till nämnden i sina yttranden var korrekta. Med hänsyn härtill visade inte utredningen att advokaternas ageranden hade utgjort ett åsidosättande av god advokatsed. [Not: Ytterligare omständigheter i ärendena rörde bland annat kontakterna med tingsrätten och en advokatbyrås publicering på Instagram av ett gruppfoto med tillhörande inlägg ”advokatbyrå A, advokatbyrå B och C agerar statister i stjärnskottet X:s nya musikvideo”. Se besluten för en närmare redogörelse.]

Disciplinnämndens beslut:
Medverkan i en inspelning av musikvideo 1; ingen åtgärd
Medverkan i en inspelning av musikvideo 2; ingen åtgärd
Medverkan i en inspelning av musikvideo 3; ingen åtgärd