Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att socialtjänsten ska få utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Uppgifter ska, i större utsträckning än idag, kunna överlämnas vid misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts, men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet. Lagändringarna, som nu ska granskas av Lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar till den utredning som föregått lagrådsremissen starkt kritiskt till förslaget. Samfundets skrev bland annat att förslaget ”medför så svåra tillämpnings- och gränsdragningsproblem för socialtjänsten att den kommer att urholka och omintetgöra skyddet för sekretesskyddad information.” I remissvaret står vidare att det ”är avgörande för socialtjänstens verksamhet att de som vänder sig till socialtjänsten kan vara trygga med att de uppgifter som de lämnar eller som annars kommer fram i ett ärende inte används till men för dem. Socialtjänsten ska inte fungera eller kunna befaras fungera som en informationscentral för andra myndigheter i deras verksamheter.”

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade förslaget i SVT:s Rapport igår, den 20 februari, och pekade då på risken för att förtroendet för socialtjänsten urholkas om socialtjänsten lämnar ut information till Polisen.

Se inslaget i Rapport. Inslaget startar cirka 12 minuter in i sändningen.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Lagrådsremiss: Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism