Från den 1 januari i år behöver offentliga försvarare normalt inte lämna in en skriftlig fullmakt till domstolen. Nu kommer signaler till Advokatsamfundet om att fullmaktsfrågan leder till inställda förhandlingar i hovrätterna.

Sedan de nya reglerna om digital kommunikation i domstolarna trädde i kraft har hovrätterna möjlighet att snabbare påbörja handläggningen av brottmål och sätta ut dessa till förhandling, utan att behöva utreda frågan om försvararen har fullmakt. I de fall försvararen överklagat utan att dessförinnan ha kunnat nå sin klient i syfte att undvika rättsförlust för klienten kan detta ställa till problem och leda till att förhandlingar måste ställas in, vilket lett till en del irritation och omak för parterna.

De nya reglerna innebär att offentlig försvarare som också är ombud för sin klient inte längre behöver ge in skriftlig fullmakt, annat än om rätten anser att det behövs. Fortfarande måste dock advokaten ha fullmakt från klienten för att vidta processuella åtgärder, till exempel att överklaga en dom.

Det är alltid viktigt för den som uppträder som ombud, oavsett om det är i rollen som försvarare eller i annan roll, att ha en skriftlig eller digital fullmakt som bevis på vilken behörighet som klienten gett ombudet. I vissa fall är emellertid en advokat skyldig att överklaga en dom som går emot klienten, trots att klienten inte kunnat nås för instruktioner om överklagande. Det framgår av samfundets promemoria Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter, som bygger vägledningen på disciplinnämndens praxis.

Redan i sitt remissvar till den promemoria som ligger till grund för reformen pekade Svea hovrätt på att dessa problem skulle kunna uppstå. Lagstiftaren ansåg dock att saken skulle hanteras genom att försvarare, som inte lyckats komma i kontakt med sin huvudman och som överklagar för att undvika rättsförlust, uppmärksammar detta förhållande i överklagandet.

Viktigt att tänka på som försvarare kan vara att under målets gång reflektera över, och om möjligt planera för, hur man på bästa sätt kan inhämta klientens inställning till ett eventuellt överklagande. (Se tips nedan.) Noteras bör också att reglerna som undantar försvarare från kravet på att ge in skriftlig fullmakt inte gäller för advokater när de uppträder som ombud i andra roller. Enligt de nya reglerna kan dock fullmakten undertecknas digitalt med en så kallad avancerad elektronisk underskrift.

Tips för att undvika inställda förhandlingar

  • Att inhämta klientens inställning till ett överklagande är av särskild betydelse för försvarare, eftersom oklarheter riskerar att leda till rättsförlust av allvarligt slag.
  • Var tydlig med att klienten måste hålla dig som försvarare underrättad om adressbyten och ändrade kontaktuppgifter och varför detta är viktigt.
  • Red ut frågan om uppdraget för klienten även innefattar befogenhet att överklaga tingsrättens dom i ett tidigt skede och i vart fall senast i samband med huvudförhandlingen i tingsrätten.